Vedtægter for Dansk Musiker Forbund - Herning afdelingen

§ 1

Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbund - Herning afdeling. Afdelingen, der omfatter musikere, solister, sangere, musikundervisere, DJ’s, lydteknikere, producere m.fl., har til formål at virke til fremme af de særlige faglige, kulturelle og musikrelaterede interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området. Det er ligeledes afdelingens formål at engagere sig aktivt i kultur- og musikmiljøet i lokalområdet, med henblik på at fremme og eksponere kendskabet til DMF samt udøvelsen af musik.

§ 2

Afdelingen er beføjet til at fastsætte tariffer gældende for arbejde på afdelingens område, for arbejde der ikke er tarifbestemt, med hjemmel i Dansk Musiker Forbunds love. De under afdelingen arbejdende medlemmer skal, som minimum, overholde de gældende tariffer.

§ 3

Bestyrelsen udpeger suverænt de medlemmer, der skal repræsentere afdelingen, som delegerede, ved årsmøderne i forbundet. Antallet af delegerede der kan udpeges til årsmøderne, er bestemt i forbundets love §12 stk. 1.

§ 4

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs eller i fast ejendom. Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling. Afdelingen forpligtiges over for tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 5

Afdelingens bestyrelse består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår og indtræder bestyrelsesmedlemmer.

Hvert år vælges der 2 suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald.

Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til formanden med dags varsel. Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens, stemme udslaget.

Formanden og den valgte eller ansatte kasserer oppebærer en årlig godtgørelse. Formandens godtgørelse er i Dansk Musiker Forbund - Herning afdeling, fastsat til et beløb svarende til det til enhver tid værende samlede årlige kontingent til forbund og lokalafdeling, oprundet til nærmeste hele tusinde kr. Godtgørelsen udbetales i 4 lige store rater, kvartalsvis forud. Det samlede beløb kan ikke overstige den, til enhver tid, maksimale skattefrie godtgørelse.

Afdelingens kasserer, modtager en fast godtgørelse på 2.400 kr. årligt. Godtgørelsen udbetales i 4 rater, kvartalsvis forud.

§ 6

Til at udføre tilsyn med afdelingens bankbeholdning og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af dens årsregnskab, vælges på den ordinære generalforsamling 1 revisor for 2 år ad gangen således at der hvert år skiftevis afgår én revisor. Hvert år vælges 1 revisorsuppleant for et år.

Revisorerne kan til enhver tid forlange at se et afstemt regnskab, samt bankbeholdning. Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bilag sikrer revisorerne sig tilstedeværelsen af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den udførte administration og indstiller til generalforsamlingen, om der er decharge for regnskabet (ansvarsfrihed for det i regnskabet oplyste).

Afdelingen kan, hvis forholdene taler for dette, lade en statsautoriseret eller registreret revisor revidere afdelingens regnskab. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 15. januar.

§ 7

Afdelingen holder ordinær generalforsamling den sidste søndag i januar måned hvert år, eller senest inden udgangen af første kvartal.

§ 8

Ekstraordinært kan en generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af formanden via afdelingens kommunikationsplatforme og mail samt Hovedforbundets kommunikationsplatforme. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde den endelige dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 10

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

§ 11

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afgørelser sker i almindelighed ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst et tilstedeværende medlem begærer det. Den foregår ved omdelte stemmesedler.

Til vedtagelse af love eller lovændringer (herunder ikke tarifændringer) kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse i henhold til § 8 litra c i Dansk Musiker Forbunds love.

§ 12

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamling.

§ 13

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:
 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af lokalkontingent
 • Valg af formand (ulige år) / kasserer (lige år)
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af revisor og suppleant
 • Forslag til årsmødet, herunder forslag til delegerede
 • Eventuelt.

§ 14

Det påhviler afdelingen med 4 ugers varsel (dog 3 uger ved en ekstraordinær generalforsamling), at give Hovedforbundet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og senest 14 dage efter afholdelse af denne at indsende punktreferat til offentliggørelse på forbundets kommunikationsplatforme. Desuden indsendes revideret, godkendt årsregnskab.

Forbundets kommunikationsplatforme bringer en liste over valgte til tillidshverv samt øvrige generalforsamlingsbeslutninger, mens et evt. fyldigere referat lægges på forbundets hjemmeside.

§ 15

Afdelingen kan opløses, hvis der er fremsat forslag herom til vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgives for forslaget.

Afdelingen kan desuden opløses af Hovedbestyrelsen, efter reglerne i Dansk Musiker Forbunds love, § 6 stk. 4.

I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens formue Hovedforbundet.


Dansk Musiker Forbund - Herning Afdeling • Vinkelgade 8 • 7400 Herning • Telefon: 26852339 • info@dmf-herning.dk • Cvr. 35155694